• آدرس : ایلام، بانگجناب، بلوار پژوهش، پردیس دانشگاه علوم پزشکی ایلام، معاونت تحقیقات و فناوری
  • کد پستی: 6939177143
  • شماره تماس : 08432235703
  • فکس:08432235721
  • Email: zdrc@medilam.ac.ir
آخرین بروزرسانی: یکشنبه 10 مهر 01:40