شماره: 29241
1399/04/03
انتخاب رئیس کمیته تحقیقات دانشجویی مرکز زئونوز

انتخاب آقای دکتر حسن پور به عنوان سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی مرکز تحقیقات زئونوز

آقای دکتر حمید حسن پور به عنوان سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی مرکز تحقیقات بیماری های زئونوز انتخاب شد.

حق انتشار محفوظ است ©