شماره: 28413
1399/02/16
فراخوان طر ح های تحقیقاتی با موضوع COVID-19

فرا خوان طرح تحقیقاتی مرکز توسعه ملی ایران

با توجه به پاندمی بیماری ویروسی COVID-19 مرکز توسعه ملی ایران برای طرح های تحقیقاتی در این زمینه فراخوان اعلام کرده است.

حق انتشار محفوظ است ©