شماره: 26924
1398/11/16
جلسه فوکال پوینت بیماری¬های مشترک انسان و دام
جلسه فوکال پوینت بیماری¬های مشترک انسان و دام

در راستای همکاری¬های دانشگاه ایلام و دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمان ایلام، با یاد و نام خداوند منان، اولین جلسه فوکال پوینت در رابطه با بیماری¬های مشترک انسان و حیوان (بیماری¬های زئونوز) در محل معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه ایلام در تاریخ 15/11/1398 برگزار و موارد زیر به اتفاق نظر حاضران مورد تصویب قرار گرفتند.

در راستای همکاری های دانشگاه  ایلام و دانشگاه علوم پزشکی ایلام،با یاد و نام خداوند منان،اولین جلسه فوکال پوینت در رابطه با بیماری های مشترک انسان و دام (بیماری های زئونوز) در محل معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه ایلام در تاریخ 1398/11/15 برگزار و موارد زیر به اتفاق نظر حاضران مورد تصویب قرار گرفتند.

1. برگزاری یک نشست تخصصی با عنوان هم اندیشی در زمینه بیماری های مشترک انسان و دام با حضور اعضا هیات علمی دو دانشگاه، استانداری، ادارات، سازمان ها و نهادهای مرتبط در دانشگاه ایلام در نیمه اول اسفند ماه 1398.

2. انجام یک طرح مشترک با عنوان کنترل بیما ری های بروسلوز در منطقه هلیلان استان ایلام با همکاری مرکز تحقیقات بیماری های زئونوز دانشگاه علوم پزشکی ایلام و دانشکده پیرادامپزشکی دانشگاه ایلام.

3. هدایت برخی از پایان نامه های کارشناسی ارشد به سمت بیماری های مشترک انسان ودام با مشارکت هر دو دانشگاه.

4. در صورت امکان برگزاری یک کارگاه آموزشی  درباره بیماری سالک در استان واسط عراق.

حق انتشار محفوظ است ©