X

کارگاه ها

1- کارگاه آموزشی سالک

2- کارگاه آموزشی کنترل و تضمین کیفیت درآزمایشگاه انگل شناسی

3-کارگاه آموزشی طرز کار با حیوانات آزمایشگاهی