کارگاه ها

1- کارگاه آموزشی سالک

2- کارگاه آموزشی کنترل و تضمین کیفیت درآزمایشگاه انگل شناسی

3-کارگاه آموزشی طرز کار با حیوانات آزمایشگاهی

4-کارگاه طرح ریجیستری سالک در ایلام

5-کارگاه پروجیسترهای رایج در آزمایشگاه انگل شناسی

6-کارگاه بیماری های زئونوز منتقله با بند پایان

7-کارگاه بیماری های زئونوز منتقله با گوشت و فراورده های گوشتی