معرفی و اطلاعات تماس معاون تحقیقات و فناوری

سرپرست معاونت تحقیقات و فناوری :

نام و نام خانوادگی: عباس ملکی

تخصص: دکتری میکروب شناسی پزشکی

: مرتبه علمی : استادیار

تلفن :09918721563

ایمیل:maleki-a@medilam.ac.ir

نام و نام خانوادگی مدیر پژوهش: سبحان غفوریان

تخصص: دکتری باکتری شناسی پزشکی

مرتبه علمی :دانشیار

تلفن : 09389278221