معرفی و اطلاعات تماس معاون تحقیقات و فناوری

سرپرست معاونت تحقیقات و فناوری :

نام و نام خانوادگی: محمدرضا کفاشیان

تخصص: دکتری فیزیولوژی پزشکی

: مرتبه علمی : دانشیار

تلفن : 09183412354

ایمیل: M_R_KAFASHIAN@yahoo.com

 مدیر معاونت تحقیقات و فناوری:

نام و نام خانوادگی: علی صیدخانی نهال

تخصص: دکتری بیوشیمی بالینی

مرتبه علمی : استادیار

تلفن : 09183414257