برنامه استراتژیک

معرفی مرکز برنامه استراتژیک

برنامه استراتژيک مرکز تحقيقات بيماری هاي مشترک انسان و دام

 

هدف کلي

تعيين نيازها و نیاز سنجی و تلاش برای حل کليات مشکلات مردم در زمینه کنترل، پیشگیری و درمان  بيماري هاي مشترک انسان و دام و پاسخ صحیح به سوالات موجود پژوهشگران و محققان و انجام پژوهش هاي  کاربردی و اپيدميولوژيک بهداشتي

 

اهداف اختصاصي

تعيين ميزان شيوع ، بروز و حمله بيماري ها ی رایج در منطقه و جوامع در زمان هاي مختلف

تعيين شدت ابتلای به بیماری و ارائه راهکار هاي مناسب در کاهش آسيب

شناسایی خصوصيات بيولوژيک عوامل زنده بيماريزا در منطقه

تعيين و شناسایي بيماري هاي نوپديد و آمادگی و برنامه ریزی مناسب برای مقابله با اپیدمی بیماری های باز پدید در منطقه و کشور

تعیین اولویت های بیماری های زئونوز در منطقه و کشور

سنجش دانش، نگرش و عملکرد مردم و همچنین ارائه آموزش های صحیح برای افزایش سطح آگاهی و معلومات مردم در مواجهه با بيماري هاي زئونوز

تعيين عوامل خطر و ارتباط بيماري ها با عوامل محيطي مختلف

تعيين روش هاي درماني موثر و يافتن مناسب ترين روش هاي درماني براي بيماري هاي زئونوز

تعيين روش هاي تشخيص موثر و يافتن مناسب ترين روش هاي تشخيصي براي بيماري هاي زئونوز