مراکز تحقیقاتی

1.مرکزتحقیقات آسیب های روانی -اجتماعی آدرس و لینک

2. مرکز تحقیقات زیست فناوری و گیاهان دارویی آدرس و لینک

3. مرکز تحقیقات میکروب شناسی بالینی آدرس و لینک

4.مرکز تحقیقات رشد و فناوری سلامت آدرس و لینک

5. واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان شهید مطفی خمینی آدرس و لینک

6. واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان امام خمینی (ره) آدرس و لینک

7.مرکز تحقیقات بیماری های غیر واگیر ادرس و لینک