لینک ها

 

 

Integrated malaria electronic system

blood transfusion Center

Electronic System of Influenza Care System

Electronic System of the Syndrome Care System for the Management of Infectious Diseases

Vaccine Registration Portal

Portable Center for Infectious Diseases Management

Portal of Tuberculosis and Leprosy

CDC America site

United Nations World Food Organization

Genetics Administration Portal

United Nations AIDS Section

Child support

The World Health Organization

Communicable Disease Management Center

 

Dedicated Influenza Website

 

سامانه الکترونیک مالاریا

سازمان انتقال خون

سامانه الکترونیکی نظام مراقبت بیماری آنفلوانزا

سامانه الکترونیکی نظام مراقبت سندرومیک مرکز مدیریت بیماریهای واگیر

پورتال ثبت واکسن

پورتال مرکز مدیریت بیماریهای واگیر

پورتال اداره سل و جذام

سایت CDC آمریکاه

سازمان خواربار جهانی سازمان ملل

پورتال اداره ژنتیک

بخش ایدز سازمان ملل

حمایت از کودکان

سازمان بهداشت جهانی

مرکز مدیریت بیماری های واگیردار

 

سایت اختصاصی آنفلوانزا

 


DPDx - Laboratory Identification of Parasitic Diseases of Public Health Concern

Parasites World

European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ESCMID)

International Society for Infectious Diseases

Systematic Parasitology

The Entamoeba Homepage

The World Association for the Advancement of Veterinary Parasitology (WAAVP)

Parasitology links

Iranian Association of Parasitology

Academic Database of Academic Jihad

Iranian Journal of Parasitology

 

DPDx - پایگاه شناسایی بیماری های انگلی دارای اهمیت برای سلامت عمومی

دنیای انگل ها

جامعه میکرب شناسی بالینی و بیماری های عفونی اروپا (ESCMID)

انجمن بین المللی بیماری های عفونی

انگل شناسی سیستماتیک

پایگاه انتاموبا

انجمن جهانی پیشرفت انگل دامپزشکی (WAAVP)

لینک های مرتبط با انگل شناسی

سایت انجمن انگل شناسی ایران

پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی

مجله انگل شناسی ایران

مجله بهداشت ایران

وب سایت جهان انگل ها (دکتر علی حلاجیان(

مجلات دانشگاه علوم پزشکی ایلام

لینک وبسایت کتابخانه مرکزی و کتابخانه دیجیتال علوم پزشکی ایلام