1.طرح پایان نامه خانم زینب صادقی پور با عنوان تشخیص مولکولی میکروسپوریدیوزیس گونه های انسفالیتوزون اینتستینالیس و انسفالیتوزون هلم در بیماران آلوده به ویروس کرونا در استان ایلام به روش Multiplex Nested PCR 

2.طرح پایان نامه خانم کوثرخضری با عنوان بررسی وضعیت میکروسپوریدیا روده ای در افراد دارای نقض سیستم ایمنی به روش میکروسکوپی و مولکولی در شهرستان ایلام

3.طرح پایان نامه آقای میلاد بشیری با عنوان اثر نالوکسان بر بیان ژن های T-bet، GATA-3، RORYt وبهبود زخم در موش های آلوده شده با لیشمانیا ماژور

4.طرح پایان نامه آقای عبدالباسط رحمانی با عنوان اثر ایورمکتین بر بیان ژن های T-bet، GATA-3و RORyt و بهبود زخم در موش های آلوده شده به لیشمانیا ماژور

5.طرح آقای دکتر مرتضی شمس با عنوان توزیع جهانی ژنوتیپ های اکینوکوکوس گرانولوزوس در سگ سانان اهلی و وحشی

6. طرح اقای دکتر شمس با عنوان لیشمانولایزینgp63 : شواهد بیوانفورماتیک از اپی توپ های ایمنی زا در لیشمانیا ماژور به عنوان هدف احتمالی واکسن علیه لیشمانیوز جلدی

7. طرح تحقیقاتی آقای دکتر شمس با عنوان پروتئین غنی از تیروزین دیواره اووسیست توکسوپلاسما گوندی: نگاهی نزدیک تر به واسطه روش های کامپیوتری

8. طرح تحقیقاتی آقای دکتر شهاب فلاحی و همکاران با عنوان شناسایی مولکولی آلودگی سطوح با قارچ های عامل موکورومایکوزیس در بخش های بیمارستان ریفرال کرونا ویروس

9. طرح تحقیقاتی آقای دکتر شهاب فلاحی با عنوان بررسی سطح و نوع آنتی بادی تولید شده علیه SARS-COV-2  پس از تزریق واکسن در افراد مبتلا شده و غیر مبتلاپس از تزریق دوز دوم واکسن

10. طرح تحقیقاتی آقای دکتر شهاب فلاحی با عنوان تعیین ارتباط بین تشخیص مولکولی و سرولوژیک توکسوپلاسما و عفونت SARS-Cov-2 و پیامد بیماری Covid-19 یک مطالعه مقطعی

11. طرح تحقیقاتی آقای دکتر شهاب فلاحی با عنوان بررسی شیوع ویروس سیتومگال در نمونه های سرمی بیماران مبتلا به COVID-19 و ارتباط آن با سیر بیماری 

12. طرح تحقیقاتی آقای دکتر شهاب فلاحی با عنوان ارتباط ویرمی SARS-Cov-2 با شدت مرگ و میر COVID-19

13. طرح تحقیقاتی آقای دکتر شهاب فلاحی با عنوان بررسی نمایه ایمنوگلوبولین های حاصل از واکسن در شیر مادر پس از واکسیناسیون COVID-19

14. طرح تحقیقاتی آقای دکتر شمس با عنوان اولین کاندید واکسن چند اپی توپی علیه نئوسپورا کانینوم در مدل موشی از دیدگاه ایمونوانفورماتیک

15. طرح تحقیقاتی آقای دکتر شهاب فلاحی با عنوان تعیین شیوع اتوآنتی بادی ها بعد از تزریق واکسن های COVID-19

16. بررسی بیو انفورماتیک آنتی ژن 1 سطح اسپوروزویت تیلریا آنولاتا جهت بهبودی طراحی واکسن. مجری طرح دکتر شهاب فلاحی

17. ایمنی زایی واکسن COVID-19 در بچه های سن 12-18 سال در ایلام. مجری طرح دکتر شهاب فلاحی

18. ایمنی زایی و اثر بخشی واکسن های کرونا ویروس در بیماران تحت همودیالیز : یک مطالعه مقطعی