طرح های مصوب خرداد 1400

1.طرح پایان نامه خانم زینب صادقی پور با عنوان تشخیص مولکولی میکروسپوریدیوزیس گونه های انسفالیتوزون اینتستینالیس و انسفالیتوزون هلم در بیماران آلوده به ویروس کرونا در استان ایلام به روش Multiplex Nested PCR 

2.طرح پایان نامه خانم کوثرخضری با عنوان بررسی وضعیت میکروسپوریدیا روده ای در افراد دارای نقض سیستم ایمنی به روش میکروسکوپی و مولکولی در شهرستان ایلام

3.طرح پایان نامه آقای میلاد بشیری با عنوان اثر نالوکسان بر بیان ژن های T-bet، GATA-3، RORYt وبهبود زخم در موش های آلوده شده با لیشمانیا ماژور

4.طرح پایان نامه آقای عبدالباسط رحمانی با عنوان اثر ایورمکتین بر بیان ژن های T-bet، GATA-3و RORyt و بهبود زخم در موش های آلوده شده به لیشمانیا ماژور

5.طرح آقای دکتر مرتضی شمس با عنوان توزیع جهانی ژنوتیپ های اکینوکوکوس گرانولوزوس در سگ سانان اهلی و وحشی

6. طرح اقای دکتر شمس با عنوان لیشمانولایزینgp63 : شواهد بیوانفورماتیک از اپی توپ های ایمنی زا در لیشمانیا ماژور به عنوان هدف احتمالی واکسن علیه لیشمانیوز جلدی