هیات موسس مرکز

اعضای مرکز هیات موسس مرکز
ردیف   تصویر نام و نام خانوادگی تخصص رتبه دانشگاهی نوع همکاری CV
1   دکتر جهانگیر عبدی انگل شناسی پزشکی استاد تمام وقت کلیک کنید
2   دکتر اسد میرزایی انگل شناسی پزشکی استاد تمام وقت کلیک کنید
3   دکتر مصطفی نعمتی میکروبیولوژی دامپزشکی استادیار پاره وقت کلیک کنید
4   دکتر عبدالحسین دلیمی انگل شناسی پزشکی استاد پاره وقت کلیک کنید
5   دکتر فاطمه غفاری فر انگل شناسی پزشکی استاد پاره وقت کلیک کنید
6   دکتر زهره افتخاری بیماری های داخلی دام های بزرگ استادیار پاره وقت کلیک کنید
7   دکتر مرتضی شمس انگل شناسی پزشکی استادیار تمام وقت کلیک کنید