هیات علمی مرکز

اعضای مرکز هیات علمی مرکز
تصویر نام و نام ئخانوادگی تخصص رتبه دانشگاهی نوع همکاری-لینک تخصصی در سامانه علم سنجی
راضی ناصری فر انگل شناسی پزشکی دانشیار تمام وقت-کلیک کنید
اسد میرزائی انگل شناسی پزشکی استاد تمام وقت-کلیک کنید
جهانگیر عبدی انگل شناسی پزشکی استاد تمام وقت-کلیک کنید
مرتضی شمس انگل شناسی پزشکی استادیار تمام وقت-کلیک کنید
حمید حسن پور انگل شناسی پزشکی استادیار تمام  وقت-کلیک کنید
الهام معصومی ایمنولوژی پزشکی استادیار پاره وقت-کلیک کنید
شهاب فلاحی ویروس شناسی پزشکی استادیار تمام وقت-کلیک کنید
ناهید ماسپی انگل شناسی پزشکی استادیار پاره وقت-کلیک کنید

افزودن محتوا...