معاون مرکز

اعضای مرکز معاون مرکز

 

 

نام و نام خانوادگی : مرتضی شمس

تخصص : انگل شناسی پزشکی

سمت : معاون پژوهشی مرکز تحقیقات بیماری های مشترک انسان و دام

مرتبه علمی : استادیار

Email: Shamsimorteza55@gmail.com