رییس مرکز

اعضای مرکز رییس مرکز
 

        نام و نام خانوادگی: راضی ناصری فر

       سمت: رییس مرکز تحقیقات بیماری های مشترک انسان و دام- 

                  عضو هیات علمی گروه انگل شناسی      

       رشته تحصیلی: انگل شناسی پزشکی

                                  مرتبه علمی: دانشیار

                                ایمیل:  razinaserifar_r@medilam.ac.ir