اعضای شورای پژوهشی مرکز

  تصویر نام و نام خانوادگی تخصص رتبه دانشگاهی نوع همکاری CV لینک صفحه اختصاصی در سامانه علم سنجی
  دکتر محمدرضا کفاشیان فیزیولوژی دانشیار تمام وقت   کلیک کنید
  دکتر راضی ناصری فر انگل شناسی پزشکی دانشیار تمام وقت cv کلیک کنید
  دکتر جهانگیر عبدی انگل شناسی پزشکی استاد تمام وقت کلیک کنید کلیک کنید
  دکتر اسد میرزایی انگل شناسی پزشکی استاد تمام وقت کلیک کنید کلیک کنید
  دکتر مصطفی نعمتی میکروبیولوژی دامپزشکی استادیار تمام وقت کلیک کنید  
  دکتر مرتضی شمس انگل شناسی پزشکی استادیار تمام وقت کلیک کنید کلیک کنید
  دکترعلی صید خانی نهال بیوشیمی استادیار تمام وقت   کلیک کنید
  دکتر جلیل فیضی بیماریهای عفونی استادیار تمام وقت  

کلیک کنید

 

 

 

 

 

دکتر علی اشرف عیوضی

 

 

 

 

حشره شناسی پزشکی

دانشیار پاره وقت   کلیک کنید  
  دکتر سید عباس میرزائی مهندسی بهداشت محیط استادیار پاره وقت   کلیک کنید  
 

 

دکتر غلام بساطی

 

بیوشیمی بالینی

دانشیار  پاره وقت

 

 

 

 

کلیک کنید  
 

 

دکترحشمت اله نورمرادی

دکتری مهندسی بهداشت محیط دانشیار پاره وقت   کلیک کنید

 

 

  حمید حسن پور دکتری انگل‌شناسی پزشکی استادیار تمام وقت  

 

کلیک کنید

 
  دکتر ایرج پاکزاد باکتری شناسی پزشکی استاد پاره وقت  

 

 

کلیک کنید

 

 
  دکتر الهام معصومی ایمنی شناسی پزشکی استادیار پاره وقت  

 

کلیک کنید

 

 
  دکتر رامین پور نجف دکتری حرفه ای دامپزشکی   پاره وقت      
  دکتر یوسف ویسانی دکتری اپیدمیولوژی استادیار پاره وقت   کلیک کنید