آیین نامه و اساسنامه مرکز

بسمه تعالی

اساسنامه

مرکز تحقیقات بیماری های مشترک انسان و دام دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی ایلام

 

ماده 1- به منظور گسترش پژوهش و ارائه راه حل در امور بهداشتي، درماني و به موجب این اساسنامه مرکز تحقیقات بیماری های مشترک انسان و دام که در این اساسنامه "مرکز تحقیقات" نامیده مي شود، براي تامین اهداف زیر مورد موافقت قرار گرفت.

 

ماده 2- اهداف:
1- توسعه و بکارگیري دانش بشري در زمینه "بیماری های مشترک انسان و دام"
2-انجام پژوهش هاي بنیادي اپیدمیولوژیک و بالیني در جهت اصلاح نظام ارائه خدمات بهداشتي درماني کشور به منظور جوابگویي به نیازهاي جامعه اسلامي

3- جمع آوری، تنظیم و طبقه بندی اسناد، مقالات و مدارک مربوطه و انتشار آن ها
4- تربیت نیروي انساني محقق در زمینه "بیماری های مشترک انسان و دام"
5- ترغیب ، تشویق و بکارگیري محققین
6- کوشش در جلب توجه و همکاري مراکز تحقیقاتي و اجرائي مربوطه در داخل کشور و خارج کشور

7- همکاری علمی با مراکز تحقیقاتی و آموزشی سایر کشورها و سازمان های بین المللی با رعایت قوانین و مقررات دولت جمهوری اسلامی ایران

 

ماده 3- ارکان مرکز عبارتند از :
الف : شورای عالي
ب : رئیس مرکز

ماده 4- اعضای شورایعالي مرکز عبارتند از :
1- رئیس دانشگاه علوم پزشکي ایلام
2- معاون پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي ایلام
3- معاون امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکي ایلام
4- رئیس مرکز

5- سه نفر از اعضاء هیات علمي مرکز با پیشنهاد رئیس مرکز و تایید رئیس دانشگاه

ماده 5- وظایف شورایعالي مرکز به شرح زیر مي باشد:
1- تصویب خط مشي پژوهشي مرکز
2- تصویب طرح هاي تحقیقاتی مشترک با سایر دانشگاه ها و موسسات آموزشي پژوهشي داخل و خارج کشور و سازمان هاي بین المللي مطابق مقررات و ضوابط مربوطه
3- بررسي و تصویب گزارش سالانه فعالیت هاي مرکز
4- بررسي و تصویب بودجه سالانه مرکز در محدوده امتیازات تخصیصي و با رعایت ضوابط قانوني
5- تصویب دستورالعمل هاي مربوط به امور داخلي شورایعالي و دستورالعمل هاي اجرائي مرکز تحقیقات
6- پیشنهاد ساختار سازمان و تشکیلات مرکز
تبصره : مصوبات شورایعالي مرکز بر اساس سیاست ها و خط مشی ها و هماهنگي با وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکي خواهد بود.

ماده 6- رئیس مرکز به پیشنهاد شورایعالی مرکز و با حکم رئیس دانشگاه علوم پزشکي هر چهار سال یک بار منصوب می گردد و انتخاب مجدد او بلامانع است.

ماده 7- وظایف رئیس مرکز:
رئیس مرکز بالاترین مقام اجرایي مرکز است و در حدود ضوابط قانوني و مصوبات شورایعالي جهت اجرای وظایف و امور محوله اقدام می نماید.

 

ماده8 - اعضاء مرکز: مرکز داراي دو نوع عضو به شرح زیر است :
الف) اعضای پیوسته : که اعضاء هیات علمي و کارشناسان تمام وقت مرکز هستند.
ب) اعضای وابسته : که اعضاء هیات علمي سایر گروه هاي دانشگاه علوم پزشکي و یا سایر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي هستند.

ماده 9- منابع مالي مرکز:
الف) درآمد هاي حاصله از خدمات مرکز طبق ضوابط قانوني
ب) کمک و هدایاي اشخاص حقیقي و حقوقي
ج) اعتبارات دولتي در صورت تخصیص

با توجه به مصوبه دویست و هفتاد و یکمین جلسه مورخ  5/12/1397 شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی کشور، این اساسنامه در 9 ماده و یک تبصره به تصویب رسید.